Makaleler

Tesis yoğunluklu endüstriler içerisinde madencilik oldukça önemli ve hassas bir yere sahiptir. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin en büyük ortak özellikleri saha yoğun çalışmalarının bulunmasıdır. Bu sebeple sahadan veri toplama ihtiyaçları, risk yönetimi, GIS ve IOT süreçleri, EPC süreçleri, küresel işletmeler olmaları ve bu sebeple çoklu şirket yapılarının konsolidasyonu, madencilik sözleşmeleri, Pit to Port ürün yönetimi, kalite ve dokümanların yönetimi, farklı çalışma sahalarındaki insan kaynaklarının ve saha ekipmanlarının yönetimi, tehlikeli madde yönetimi, planlayıcı ve önleyici bakım çalışmaları, sahayı projelendirme, planlama ve gerçek zamanlı planlama kontrolleri sektör için bir gerekliliktir. Bu geniş ve farklı sahalardaki yapılanmalar üzerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanması ve değerli insan kaynağının yönetimi sektörün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Sektörde maden keşif ve arama, maden tasarımı ve geliştirilmesi, işleme ve konsantre süreçlerini yürüten, pazarlayan şirketler olduğu gibi bunlarla birlikte mühendislik hizmeti ile servis sağlayıcılığı yapan şirketler de bulunmaktadır. Bu faaliyet alanları ile birlikte madencilik için ihtiyaç duyulan ekipman ve donanımların üretimi, bakımı ve kiralama hizmetlerini veren şirketlerin de bulunduğu görülmektedir. Bazı işletmeler tüm bu farklı iş kollarının tamamının sağlayıcısı olduğu gibi bazıları ise sadece spesifik bir alana yoğunlaşmaktadır. Bu noktada verilen hizmetlere göre kurumsal kaynak planlamadan beklenen gereksinimler farklılık gösterebilmektedir.

Madencilik operasyonları genellikle birden fazla coğrafyaya yayılmıştır ve şirket dışındaki dinamikler coğrafyalar özelinde farklılık göstermektedir. Bunlar o bölgedeki emtia fiyatları olabileceği gibi farklı ülkelerdeki finansal dalgalanmalar da olabilmektedir. Bu farklı risk unsurlarının yönetimi sektörün olmazsa olmazıdır. Otomotiv, enerji, mücevher, gıda, kâğıt, petrol, inşaat ve yapı, tarım, sağlık, kozmetik, kişisel bakım, ilaç, paketleme gibi endüstrilere doğrudan veya dolaylı tedarikçi konumundadır ve pek çok sektörü beslemektedir. Temin süreleri, tedarik zinciri yapısı, hizmet edilen sektörlerin dinamikleri ve dünyanın her kıtasında bulunmalarının sonucu olarak bu canlı yapının risk yönetimleri madencilik sektörünün kalbini oluşturmaktadır.

Operasyonel mükemmellik karmaşık, saha operasyon yoğun süreçler barındıran ve birden fazla işletme faaliyeti içeren küresel şirketlerin ulaşmak istedikleri ana hedeflerden biridir. Ancak operasyonel mükemmellik kendine ait kültürünü ve uygulayıcılarını yaratan derin bir disiplindir. Operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için öncelikle doğru bir strateji ile hareket etmek gerekmektedir. Maden sektörü özelinde bu konuya baktığımızda sektör oyuncularının tamamının operasyonel süreçlerini ve saha ekipmanlarını yönetmek için farklı pek çok uygulama geliştirdiklerini ve oldukça başarılı olduklarını görmek zor değildir. Sektörde her rakip bu kritik önemin farkındadır. Bu sebeple Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)’nın ve Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM)’nin rolü “madenin hayatı” nda oldukça önem kazanmaktadır.

Sektördeki yöneticiler geniş ve farklı sahalardaki operasyonel süreçlerinin hızla ve farklı risk unsurları ile değişen ortamlarda kontrolünü sağlamakta zorlanmaktadırlar. Ne yazık ki pek çok şirket farklı her operasyonu için ayrı bir yazılım kullanmaktadır ve bu yazılımların

konsolidasyonu aşamasında sorunlar yaşanmaktadır. Bir proje planlama ve çizelgeleme aracı olmadan verimsizlikler ve gecikmeler yaşamak kaçınılmazdır. Tasarım aşaması dahil, projelerin tamir, bakım, duruş maliyetlerinin izlenmesi mümkün olmayacaktır. Kritik olaylardan, olay meydana geldiğinde haberdar olmak ciddi maliyetlere sebebiyet vermektedir. Katma değer sağlamayan işlere harcanan zamanları raporlamak imkansız hale gelmektedir. Gerçek zamanlı operasyonları tek bir platformda görmek, planlamak, müdahale etmek, doğru yatırım kararları verebilmek ve gelir dengesini kurmak için önemlidir. Bu sebeple doğru kurumsal kaynak planlama ile sektörde rakiplerden fark yaratılmasını sağlayan unsur tüm operasyonel süreçlerin tek bir platformda eksiksiz bulunmasından geçmektedir.

Operasyonel süreçlerin tek bir platformda izlenmesini sağlayacak kritik bir diğer konu ise Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)’nin proje yönetimi sağlamasıdır. Madencilik şirketleri için projeler, iş geliştirmenin temel taşıdır. Çeşitli boyut ve karmaşıklıktaki projeleri başarıyla yönetmek proje tabanlı bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi ile mümkündür. IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulamaları ile tüm fonksiyonlar proje tabanlı parametreler ile birbirine bağlıdır. Bu ise wbs yapılarının oluşturulması, iş listelerinin çizelgelenmesi ve mühendisliğe aktarılması, imalat, montaj, tedarik sürelerinin raporlanması ve projeye işlenmesi, gant şemaları oluşturulması, kaynak atamaları, insan kaynakları yönetimi, zaman yönetimi ve bütçe, maliyet kontrolü sağlamaktadır. Birden fazla proje için ortak plan yönetim şansı sunmaktadır. Proje tahminleri maliyetler için kritiktir. IFS uygulamaları ile proje tahminleri ve gerçekleşmeleri aynı platformda sağlanmaktadır ve raporlanabilmektedir. Microsoft Project ve Primavera ile çift yönlü entegrasyon sağlanmaktadır.

Projelerin büyüklükleri arttığında ise bu projeleri şirketlerin kendi kaynakları ile yönetmesinin mümkün olmadığı durumlarda taşeron sözleşmeleri yapılabilmekte ve dış kaynak kullanımı artmaktadır. IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Karmaşık taşeron süreçlerinin çözümlerini sunmaktadır.

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları ile devam eden veya yeni projelerdeki sahadaki keşif, genel ve detay etüt çalışmaları jeologlar & jeofizikçiler tarafından GIS ile entegre harita sistemine kaydedilebilmektedir. Yapılan sondaj ve jeolojik çalışmaların projelendirilmesi sağlanmaktadır.

Sektör için önemli olan konulardan bir diğeri de doküman yönetimidir. Ekipman ve maden tasarım aşamasından itibaren ortaya çıkan tüm çizim, izin, belge, ruhsat ve sertifikalar, ayrıca çalışan yeterlilik belgeleri ve sertifikaları arşivlenebilmektedir. Mevzuata uygunluk kontrolleri, ruhsatlandırma işlemleri, süre takipleri, taşıma, depolama yeterlilikleri gibi pek çok dokümanın yönetimi sektör için kritiktir. IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)uygulamaları üzerindeki fonksiyonalitelerin belirlenmesinde bu dokümanlar tetikleyici, zamanlayıcı ve yönlendirici olarak kullanılabilmektedir. Sistem üzerinde dokümanların kritik zamanları kontrol edilebilmektedir ve ruhsat sürelerinin aksatılmaması sağlanmaktadır.

Maden arama & işletme & kiralama hizmeti veren şirketler için madencilikte en pahalı ve kritik konu yer altında ve yer üstünde kullanılan ekipmanların ve varlıkların yönetimi, önleyici ve planlı bakımları ile tamir ve onarım süreçleridir. Özellikle yer altındaki ekipmanların bakım süreçleri daha kritiktir bunun sebebi ise tedarik zincirlerinden uzak olmasıdır. IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları kritik stok seviyesi takibi, tedarikçi yönetimi, temin sürelerinin ve sipariş noktalarının just in time felsefesiyle veya optimum sipariş noktası gibi farklı metotlarla belirlenebilmesi için yönetim platformu sunmaktadır. Ekipman arızalarının zamanında giderilmesi noktasında bir diğer önemli

konu ise insan kaynağıdır. Burada gecikme süreleri çalışan yeterliliklerini ve çalışma raporlama sürelerini kapsamaktadır. IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları ile doğru teknisyene çalışan yeterliliklerine ve sertifikalarına göre doğru iş ataması yapılabilmektedir ve raporlama süreleri teknisyen tarafından sahadan real-time işlem görmekte ve sisteme akmaktadır. Eğer bu süreçte kaybedilen zaman ölçülemez ve önlenemezse rekabet koşullarında temin süreleri gecikmeleri şirketleri başarısız kılacaktır.

Önleyici ve planlı bakımların periyod sürelerinin takipleri oldukça hassastır. Ekipmanın duruş süresinin gerçek çalışma süresini ne kadar kayba uğrattığının raporlanabilmesi IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları tarafından sağlanabilmektedir. Bu dinamikler varlık yoğun operasyonların vazgeçilmezidir. Bakım için en kritik noktalardan biri ise teknisyenlerin ilgili ekipmanlara ulaşırken kaybedeceği zamandır. Bu sürecin yönetiminde real-time raporlama için mobil uygulamalarla Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)’nın entegrasyonunun kuvvetli olması gerekmektedir. Tamir iş emirleri, malzeme transferleri, operasyon raporlama işlemlerinin mobil uygulamalarla yapılabilmesi ve mobil uygulamaların işlevselliği sahada kritiktir.

Çevrimiçi / Çevrimdışı Mobil işlemleri ile uzak bir maden sahasında bile faaliyetlerin yönetilmesi IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)uygulamaları ile sağlanmaktadır. Yöneticiler tarafından iş emirleri kontrol edilebilir, bakım emirleri onaylanabilir, teslimat yolları onayları verilebilir ve depo çıkış emirleri kontrol edilebilir.

IFS ile tüm varlık yönetim süreçlerinin maliyetlerini görmek mümkündür. Proje tabanlı yapısı ile IFS tam da bu soruna cevap vermektedir. Tasarımdan mühendisliğe, kalite, tedarik ve bakım yönetimiyle varlık yaşam döngüsünü desteklemektedir. Kapsamlı Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) fonksiyonalitesi ile varlık yönetimi kalitesini arttıracaktır.

IFS  Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları ile sahada bulunan personelin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının sağlanması, kontrollerinin takip edilmesi, oluşabilecek risklerin belirlenmesi, niteliksel ve niceliksel olarak sınıflandırılması, bütçelendirilmesi, potansiyel risk cevaplarının oluşturulması, kontrolleri ve analizleri için platform sağlamaktadır. Olasılık ve etki analizlerinin sonucunda IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları üzerinde oluşan risklerin maliyetlerinin okunması önemlidir. Tüm proje boyunca ortaya çıkan risklerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması noktasında rehberlik etmesi sektör için kritiktir.

İş kazaları sektör için endişe verici unsurlardan biridir. Bu sebeple iş kazalarının kayıt altına alınabilmesi, hastalık ve olay takibi, patlama, yangın kayıtlarının sağlanması, tehlikeli madde bilgilerinin IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları üzerinde bulunması, tehlikeli madde sınıflandırmalarının yapılabilmesi, depolama, taşıma, sevkiyat ve saklama koşullarının belirlenmesi, tetikleyiciler oluşturulması kritiktir. IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamaları ile her birini sağlamak mümkündür. IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) uygulamalarının kapsamlı stratejik ve operasyonel insan kaynakları yönetimi yaklaşımı ile personellerin özlük işlemleri, eğitim, yeterlilik ve sertifikasyon süreçleri, masraf yönetimleri, performans değerlendirmeleri, pozisyon atamaları gibi pek çok konunun çözümü sunulmaktadır.

Bir maden gibi Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümlerinin değeri ve zenginliği de derinliklerde yatmaktadır. Madencilik sektörünü anlamak ve sorunlara odaklanmak önemlidir. Proje tabanlı bir kurumsal varlık yönetimi çözümü benzersiz bir işlevsellikle operasyonlarınızı planlayacak,

bütçelendirilmesini ve izlenebilir olmasını sağlayarak finansal kararların kolaylıkla alınabildiği bir platforma taşıyacaktır.

IFS Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulamaları işletmenizin ilk fizibilite çalışmasından operasyonların başlangıcına, İnsan kaynaklarını planlama ve EPC projelerinin yönetimine, satış, ihracat ve pazarlama süreçlerine, Pit to Port ürün yönetimi ile nihayetinde servis ve mühendislik hizmetlerinize kadar uçtan uca tüm süreçlerinizi kapsayacaktır. Kapsamlı çoklu şirket, çoklu para birimi, entegre bütçeleme, tahminleme, muhasebe ve finans çözümü sunmaktadır. Toplam kalite yönetimi (TQM) ile denetim, kalite kontrol ve kalite güvence süreçlerini kapsamaktadır. Esnek Web Hizmetleri (Entegrasyon Araçları) sağlamaktadır. Çevrimiçi / Çevrimdışı Mobil işlemleri desteklemektedir. MS Project & Primavera entegrasyonu bulunmaktadır. Kapsamlı risk yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği takibi yapılabilmektedir. Proje yönetiminin çekirdek modül olmasından dolayı tüm diğer süreçler projeye bağlı ilerlemektedir. Yatırımların, araştırmaların kayıt altında tutulabileceği, projeler için çalışma sürelerinin raporlanabileceği, proje maliyetlerinin ve bütçelerinin oluşturulmasının ve raporlanmasının sağlanabileceği ve doküman yönetimi ile tüm bu sürecin desteklenebileceği bir platform sağlamaktadır. Sözleşme yönetimi çözümü ile taşeron süreçlerinin yönetimi sağlanmaktadır. Servis hizmeti veren şirketler için kiralama hizmetlerinin yönetimi ve projelendirilmesi takip edilebilmektedir. Kiralama satışları ve sözleşmeleri yönetilebilmektedir.

IFS Enterprise Operational Intelligence Mining çözümü ile uzaktan kontrol ile uçtan uca tüm süreçlerin şeffaflığının takip edilebilirliğini sağlayan, real-time analitik verilerin rehberlik ettiği, dinamik forecast simülasyonlarının yapılabildiği, workflow yönetimi sağlanabilen, süreç ve risk yönetimi içeren bir çözüm sunmaktadır. IFS Enterprise Operational Intelligence yönetim kokpitleri ile farklı maden sahalarının operasyonel süreçlerinin ortak bir hedef doğrultusunda aynı platformdan yönetilmesini sağlamaktadır. Tüm maden sahalarındaki operasyonel mükemmellikte önemli bir artış, işletme hakkında tutarlı bir görüşe sahip olarak daha fazla bilgi görünürlüğü, gerçeğin tek bir versiyonu aracılığıyla yöneticiler arasında gelişmiş koordinasyonunu sağlayacaktır. Yöneticiler süreçleri ve performansı iyileştirebilecek, operasyonel hedeflerin karşılandığından emin olabilecek ve maliyetlerden tasarruf edebilecektir. Yöneticiler bu kokpitler aracılığıyla, maden ve tesis içindeki operasyonel performansla bağlantı kurarak, maksimum verimlilik için performansı optimize edebileceklerdir. Rol tabanlı bağlı yönetim kokpitleri, tüm yönetim düzeylerine tümleşik bir görünüm ve kök neden analizi sağlar. Madencilik süreçleri ve stratejileri hakkında iş bağlamında kişiselleştirilmiş bilgiler sunarlar. Riskler, temel performans göstergeleri ve uyumluluk düzenlemeleri açıkça tanımlanmıştır ve tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir. İş zekası her kokpitte bulunmaktadır, geçmişe dönük bilgilerden gerçek zamanlı verilere ve öngörülü analiz özelliklerine kadar kapsamaktadır. Eylem ve karar yönetimi, uyarılar, işlevselliği tarafından desteklenen kokpitlerin içine yerleştirilmiştir. Kısacası şirketler operasyonel mükemmelliğe ulaşacaktır.

IFS Enterprise Operational Intelligence (EOI) Connected Mining çözümü ile 13 rol tabanlı planlama kokpit ekranlarından sahaya operasyonel yönetim sağlamaktadır. Anahtar süreç ve alt süreç için 14 iş akış şablonu seviyeleri bulundurmaktadır. 40 temel performans göstergesi hazır

bulunmaktadır. Toplam kalite kontrol (TQM) ile birlikte OHSA dahil 10 yasal kontrol şablonu ISO ve PAS 55 içermektedir.

IFS Lobby çözümleri ve Business Intelligence ile kullanıcılar için sonuçları basit, odaklanmış ve anlaşılır hale getiren, izleme, yönetme imkanı sağlayan ve verimliliği arttıran drill down KPI’lar alınabilmektedir.

Gizem ÖZDÖNER

IFS Türkiye ERP Uygulama Danışmanı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment